Publiczne Przedszkole nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

 

Nawigacja

 • WYNIKI REKRUTACJI

       Informujemy, iż w dniu 30.03.2020 r. o godz. 13.00 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji tj. publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

  Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić pocztę elektroniczną adresu, który został podany przy rekrutacji.

  Do dnia 03.04.2020 r. do godz. 15.00 należy zgłosić do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki.

  Ze względu na wprowadzony stan epidemii potwierdzenie woli odbywać się będzie poprzez przesłanie wersji elektronicznej oświadczenia do przedszkola, którego dziecko zostało zakwalifikowane,  ( mail naszego przedszkola : pp3@wodzislaw-slaski.pl ) lub złożenia poświadczenia telefonicznego w przedszkolu.

  Jeżeli Rodzice nie potwierdzą woli przyjęcia dziecka      w określonym wyżej terminie, zostanie dziecko wykreślone z listy przyjętych. Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 06.04.2020 r. o godz. 13.00.

 • PILNE

  Drodzy RodziceZgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 25 marca do 14 kwietnia br. szkoły i przedszkola w całym kraju nadal zawieszają zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.Rodzicom w dalszym ciągu przysługuje zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

 • Zostań w domu!!!

  W związku z epidemią koronawirusa, zgodnie z rozporządzeniem MEN informujemy Państwa o pracy zdalnej prowadzonej przez naszą placówkę. Szczegóły dostępne w zakładkach poszczególnych grup.

 • rekrutacja

   

  2 marca o godz. 8:00 rusza rekrutacja do wodzisławskich publicznych przedszkoli. Potrwa ona do 13 marca, do godz. 15:00. 

  Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać od 02 marca 2020 r. godz. 8.00 do do 13 marca 2020r. godz. 15.00. 

  Więcejinformacjinastronie:https://wodzislaw-slaski.pl/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-3?fbclid=IwAR0TCex89bVenH0xrY1soCEFsOrgCse0xkoN9qoll33E4yQp1wRiR-uLyDo

  www.wodzislawslaski.przedszkola.vnabor.pl

  Rodzice, których dzieci już uczęszczają do naszego przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji lecz składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym od 17 lutego 2020 do 21.02.2020 godz. 15.00

 • zdjęcia z baliku

   

   

  - komplet zdjęć - 35 zł

  -  samo zdjęcie grupowe - 20 zł

  -  rodzeństwo - wspólne zdjęcie + 2 grupowe  - 50 zł

   

 • RODO

  W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:


  I. ADMINISTRATOR DANYCH.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ul B. Prusa 11
  II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Krzysztof Hawrylak, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną  danych osobowych, w następujący sposób:
  1) e-mail: iod@hawrylak.pl

  2) tel.:514517700

  3) pisemnie na adres siedziby Administratora.
  III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.
  1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Publiczne Przedszkole nr 3 obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
  IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
  W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
  Dane osobowe przetwarzane przez Publiczne Przedszkole nr 3 przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
  zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

  VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3) usunięcia swoich danych osobowych,
  4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5) przenoszenia swoich danych osobowych,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
  VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
  1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
  2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
  VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
  Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
  OSOBOWYCH.
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
  1) ustawowym,
  2) umownym,
  3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
  2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
  X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.