Publiczne Przedszkole nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

 

Nawigacja

 • Serdecznie witamy Wszystkie Przedszkolaki w nowym roku przedszkolnym.

   

  Oto kilka ważnych informacji dotyczących bezpiecznego  pobytu Państwa  dzieci  w naszej placówce: 

  1. Nasze przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 - 16.30​.
  2. Należy przyrowadzać i odbierać dziecko w godzinach zawartych w umowach.
  3. Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godziny 8.15, ewentualne spóźnienia należy zgłosić nauczyccielce dzień wcześniej lub telefonicznie u pani intendentki.
  4. W przypadku zmian danych osobowych (numery telefonów, adres zamieszkania) należy powiadomić nauczycielkę grupy.
  5. Dziecko z przedszkola może być odbierane jedynie przez rodziców lub prawnych opiekunów , bąź inne osoby wyznaczone przez rodziców na podstawie pisemnego upoważnienia. Osoby odbierające powinny posiadać ze sobą  dokument toższamości, który należy okazać nauczycielce przed odbiorem dziecka.
  6. Dzieci  z przedszkola mogą  być odbierane tylko przez  osoby trzeżwe nie bądące pod wpływem alkoholu.
  7. Do przedszkola mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe.
  8. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców               (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnine na oświadczeniu.
  9. Rodzic lub osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola wprowadza dziecko do sali zajęć   i oddaje pod opiekę tylko nauczycielowi. Z chwilą odebrania dziecka z sali zajęć za jego bezpieczeństwo odpowida rodzic ( opiekun prawny) lub osoba upoważniona do odbioru dziecka.

   

   

 • RODO

  W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:


  I. ADMINISTRATOR DANYCH.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ul B. Prusa 11
  II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Krzysztof Hawrylak, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną  danych osobowych, w następujący sposób:
  1) e-mail: iod@hawrylak.pl

  2) tel.:514517700

  3) pisemnie na adres siedziby Administratora.
  III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.
  1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Publiczne Przedszkole nr 3 obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
  IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
  W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
  Dane osobowe przetwarzane przez Publiczne Przedszkole nr 3 przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
  zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

  VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3) usunięcia swoich danych osobowych,
  4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5) przenoszenia swoich danych osobowych,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
  VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
  1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
  2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
  VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
  Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
  OSOBOWYCH.
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
  1) ustawowym,
  2) umownym,
  3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
  2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
  X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.