• Deklaracja Dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1

    

   Publiczne Przedszkole nr 3 Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

   Data publikacji strony internetowej:2019.09.07
   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.31
    

   Status pod względem zgodności z ustawą

    

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   - część plików 9PDF, DOC itp nie jest dostępnych cyfrowo,

   - mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie, nie informując o tym użytkownika. 

    

   Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

   Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2022.03.31

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    

   Skróty klawiaturowe
   W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe
   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

   osoba kontaktowa - Michalina Organista
   adres e-mail - morganista@edu.wods.pl

   numer telefon - 
   32 45548 58

   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    

   Procedura wnioskowo - skargowa
   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

   Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 

    

   Dostępność architektoniczna

   Deklaracja dostępności
   Publicznego Przedszkola nr 3 w Wodzisławiu Śląskim usytuowany jest przy

   • ul. Bolesława Prusa 11

    w Wodzisławiu Śląskim.

   1. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Bolesława Prusa 11.
   2. Publiczne Przedszkole nr 3 znajduje się na parterze - czas pracy przedszkola 6:30-17:00
   . Aby dostać się do budynku, należy zadzwonić dzwonkiem lub skorzystać z domofonu. Zarówno dzwonek, jak i domofon usytuowane są na wysokości ok. 170 cm,  po lewej stronie drzwi.
   3. W budynku nie ma windy, brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

   4. Łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
   5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
   6. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

   Aplikacje mobilne

   Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: www.edupage.org/gdpr/
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: www.edupage.org/privacy/?privacypolicy

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać